Terminy Odbiorów Śmieci 2019

terminarz-odbiorow-smieci-jelesnia-2019
Terminarz Odbiorów śmieci Jeleśnia – 2019. Żródło ZGK Jeleśnia

T E R M I N A R Z O D B I O R U O D PA D Ó W K O M U N A L N Y C H W 2 0 1 8 R O K U
O D M I E S Z K A N C Ó W Z T E R E N U G M I N Y J E L E Ś N I A
www.zgk-jelesnia.pl
WYKONAWCA – Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Plebańska 5, 34-340 Jeleśnia,
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700
-1500

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1430 tel. kontaktowy 33 8634 155
PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) znajduje się w Jeleśni ul. Suska 42,
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00- 1430
Informujemy, że nasz Zakład odbiera nieodpłatnie meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (AGD, RTV itp.). Wystarczy wystawić taki sprzęt razem z innymi
odpadami w terminie ujętym w harmonogramie wywozu odpadów dla danej miejscowości.
Worki zawiązane należy wystawić przed swoją posesją w dniu wywozu zgodnie z harmonogramem do godz. 7:30

Uwaga!!! * Odbiór tylko czystego i suchego popiołu w kubłach (popiół z zanieczyszczeniami oraz w
workach nie będzie odbierany).
ODPADY Z REMONTU ODBIERANE SĄ ODPŁATNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU
Jeleśnia Górna 1:
Jana Kazimierza od 110-252, Polna, Kamieniec, Powodziowa, Żarnowcowa, Nad Strumykiem, Ślepa, Ogrodowa,
Turystyczna, Rolnicza, Stawowa, Miziowa, Klimczakowa, Mokra, Ptasia, Janoszkowa, Modrzewiowa, Suchoniowa,
Strażacka, Plebańska, Okrężna, Osiedlowa, Widokowa, Orawska, Łączna, Borowa, Jalu Kurka, Zacisze, Juhasów,
Miodowa, Regionalna, Białoniowa, Figowa, Martoszowa, Pszeniczna, Pindlowa, Narcyzowa, Wyrodowa, Kołodziejska,
Stara, Brzegowa, Kowalska, Słowików, Spokojna, Cicha, Czereśniowa, Wąska, Plażowa, Składowa, Wesoła, Różana,
Babiogórska, Nad Krzyżówką, Pod Pagórkiem, Pod Kiczorą, Pogodna, Promienna, Szczęśliwa.
Jeleśnia Dolna 2:
Jana Kazimierza od 1-109, Żywiecka, Suska, Pod Grapą, Podgórna, Kiełbasów, Słoneczna, Buławów, Leśna, Szkolna,
Kasztanowa, Wróblowa, Energetyczna, Dworcowa, Porzeczkowa, Brzozowa, Malinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Bukowa,
Grabowa, Starowiejska, Pyrgiesów, Sosnowa, Limbowa, Świerkowa, Klonowa, Lipowa, Rzeczna, Poprzeczna, Wodna,
Pomnikowa, Olszynowa, Łobozowa, Drzewna, Omłotowa, Tartaczna, Nad Sopotnią, Jałowcowa, Szymury, Myśliwska.
ODPADY ŹLE POSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jeleśnia:
1. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko
nieruchomości jest niemożliwy ich właściciele mają obowiązek zebrane selektywnie jak i zmieszane odpady w
wyznaczonych terminach zwieść do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich
jak: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia
odpadów komunalnych, odpady budowlano – remontowe, tkaniny, popiół.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe spełniają wymóg selektywnego zbierania w
roku kalendarzowym, o ile średnio na jeden pojemnik o poj. 120 litrów zmieszanych odpadów komunalnych
przypadną co najmniej dwa worki surowców wtórnych.
KRÓTKI INSTRUKTAŻ SEGREGACJI ODPADÓW DLA MIESZKAŃCÓW
Odpady, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przyrodę i naszą gminę przed powstawaniem „dzikich wysypisk”,
ich ilość znacząco wpływa na cenę jaką płacimy za odbiór odpadów. Do poszczególnych worków wkładajmy:
WOREK CZERWONY: NIE WRZUCAJMY:
– puszki po napojach i konserwach, – pojemników po substancjach niebezpiecznych,
– kapsle z butelek, – zużytych akumulatorów i baterii.
– drobny złom,
– metale kolorowe
– aluminium puszki aluminiowe
WOREK ŻÓŁTY: NIE WRZUCAJMY:
– opakowania po płynach i napojach (butelki PET), – zużytych akumulatorów i baterii
– reklamówki i woreczki foliowe,
– pojemniki po artykułach sypkich,
– artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
oraz inne tworzywa sztuczne.
– czyste opakowania po artykułach spożywczych ( np: po jogurtach, śmietankach itp.)
– czyste kartony po napojach ( np: po sokach, mleku itp.)
WOREK BIAŁY: NIE WRZUCAJMY:
– opakowania szklane bezbarwne, – fajansu i porcelany,
– stłuczka bezbarwna szklana wolna od zanieczyszczeń, – luster i szkła zbrojonego,
– inne odpady bezbarwne szklane. – zużytych żarówek i lamp jarzeniowych.

WOREK ZIELONY: NIE WRZUCAJMY:
– opakowania szklane kolorowe, – fajansu i porcelany,
– stłuczka kolorowa szklana wolna od zanieczyszczeń, – luster i szkła zbrojonego,
– inne odpady kolorowe szklane. – zużytych żarówek i lamp jarzeniowych.
WOREK NIEBIESKI: NIE WRZUCAJMY:
– książki, gazety, zeszyty, – papierów z domieszką tworzyw sztucznych,
– torby papierowe, – folii aluminiowej,
– karton, tekturę. – papieru tłustego,
– czyściwa papierowego (ręczniki, ściereczki papierowe)
– opakowań po napojach.
WOREK CZARNY (BALAST)
– do worka czarnego wrzucamy pozostałe odpady, oprócz odpadów budowlanych, z remontów, popiołu, żużlu, odpadów biodegradowalnych (np.
resztki z jedzenia) oraz opon.
Zużyty kompletny sprzęt AGD, RTV wystawiamy obok worków z odpadami.
Zużyte baterie oddajemy w zawiązanych torebkach i wystawiamy obok worków z odpadami.
Zużyte żarówki, lampy jarzeniowe oddajemy w zawiązanych torebkach, workach i wystawiamy
obok worków z odpadami.